آنچلوتی: تصمیمات داور غیر قابل درک بود

آنچلوتی: تصمیمات داور غیر قابل درک بود

سرمریی رئال مادرید با وجود برتری دراماتیک در زمین سویا به داوری بازی انتقادات تندی را وارد کرد.

خبرهای مرتبط