اردوی تیم کشتی فرنگی‌ جوانان در اهواز آغاز شد

اردوی تیم کشتی فرنگی‌ جوانان در اهواز آغاز شد

چهارمین مرحله از اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان از امروز تا ۲۰ اردیبهشت ماه در خانه کشتی و پایگاه قهرمانی شهر اهواز برگزار می‌شود.

خبرهای مرتبط