بیانیه باشگاه هوادار در اعتراض به عملکرد داوران

بیانیه باشگاه هوادار در اعتراض به عملکرد داوران

رسانه باشگاه هوادار بیانیه ای را در اعتراض به نحوه داوری ها با تیتری عجیب روی خروجی خود قرار داد.

خبرهای مرتبط