تاکید وزیر ورزش بر احیای مجموعه ورزشی تختی تهران

تاکید وزیر ورزش بر احیای مجموعه ورزشی تختی تهران

نماینده ویژه رئیس جمهوری از مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی تهران بازدید کرد.

خبرهای مرتبط