image

تصادف خونین اتوبوس مسافربری با کامیون در شاهرود

تصادف خونین اتوبوس مسافربری با کامیون در شاهرود 24 زخمی داشت.

خبرهای مرتبط