جای خالی بزرگ نفت با یک غیرممکن نوستالژیک

جای خالی بزرگ نفت با یک غیرممکن نوستالژیک

علیرضا منصوریان شاید در دربی خوزستان مجبور به تغییر سیستم شود.

خبرهای مرتبط