جدایی عموری از تیم نوراللهی به مقصد الوصل

جدایی عموری از تیم نوراللهی به مقصد الوصل

عمر عبدالرحمان با عقد قراردادی به الوصل امارات پیوست.

خبرهای مرتبط