جلسه لغو شده فدراسیون به روز آینده موکول شد

جلسه لغو شده فدراسیون به روز آینده موکول شد

طهمورث حیدری، عضو هیئت رئیسه فدراسیون حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشد اما از احتمال برگزاری مجدد جلسه در روز آینده خبر داد.

خبرهای مرتبط