درخواست نجومی تایسون برای بازگشت به رینگ

درخواست نجومی تایسون برای بازگشت به رینگ

قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن جهان برای بازگشت میدان، رقم سنگینی را طلب کرده است.

خبرهای مرتبط