فیلم مرد عصبانی که زنش را به موتور بست و روی زمین کشاند

اقدام وحشیانه و غیرانسانی یک مرد پس از دعوا با همسرش در خیابان اتفاق افتاد.

خبرهای مرتبط