مودریچ هم تایید کرد، قرارداد اسطوره تمدید شد

مودریچ هم تایید کرد، قرارداد اسطوره تمدید شد

لوکا مودریچ به اخبار مربوط به تمدید قراردادش با رئال تا 2023، مهر تایید زد.

خبرهای مرتبط