image

ناکامی لورکوزن در روز سرماخوردگی آزمون

لورکوزن در روزی که سردار آزمون را به دلیل سرماخوردگی در اختیار نداشت، برابر بوخوم متوقف شد.

خبرهای مرتبط