چرا انتقال طارمی به میلان شدنی نیست؟

چرا انتقال طارمی به میلان شدنی نیست؟

درخواست مالی هنگفت پورتو برای فروش مهدی طارمی باعث عقب نشینی میلان شده است.

خبرهای مرتبط