کالیاری ۱-۳ اینتر: به دنبال قهرمانی تا هفته آخر

کالیاری ۱-۳ اینتر: به دنبال قهرمانی تا هفته آخر

اینتر در دیداری خارج از خانه موفق شد با نتیجه ۳-۱ کالیاری را شکست بدهد تا سرنوشت قهرمانی این فصل سری آ به هفته پایانی کشیده شود.

خبرهای مرتبط