یک بلیط و کلی نمایش جذاب خارج از برنامه!

یک بلیط و کلی نمایش جذاب خارج از برنامه!

جشن برد تراکتور در حضور تی تی ها صحنه های بسیار جالبی به همراه داشت.

خبرهای مرتبط